Політика щодо збору, обробки та захисту персональних даних у базах персональних даних, володільцем яких є продавець

У даній Політиці щодо збору, обробки та захисту персональних даних у базах персональних даних, володільцем яких є продавець (надалі – Політика) використовуються наступні терміни:

Система - сайт, розміщений в мережі Інтернет за адресою: https://melapis.ua та https://shop.melapis.ua на якому здійснюється реєстрація Клієнта, оформлення Замовлення і укладання Договору купівлі-продажу.

Клієнт - фізична Особа, яка здійснює реєстрацію в Системі.

Згода Клієнта - добровільне волевиявлення фізичної особи, щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, висловленої шляхом реєстрації у Системі. Підписанням/ознайомленням із даною Політикою, Ви, як Клієнт, надаєте згоду на збір, використання, обробку та/або передачу Ваших персональних даних згідно мети збору, використання та/або передачі, що визначені в даній Політиці відповідно до положень Закону України «Про захист персональних даних». Ви повідомлені про включення Ваших персональних даних до бази персональних даних Клієнтів MEL APIS та належним чином повідомлені про права суб‘єкта персональних даних, а саме: знаєте про джерела збирання Ваших персональних даних з боку MEL APIS; можете отримувати інформацію про умови надання доступу до Ваших персональних даних, зокрема про третіх осіб, яким передаються такі дані у відповідності до чинного законодавства; маєте право на доступ до своїх персональних даних за умови дотримання вимог з безпеки інформації MEL APIS; маєте право на отримання інформації згідно запиту про те, чи обробляються Ваші персональні дані та інформацію про зміст таких персональних даних; маєте право пред‘являти MEL APIS вимогу про заперечення проти обробки своїх персональних даних; право на вимогу про зміну або знищення своїх персональних даних, якщо вони є недостовірними або незаконно обробляються; маєте право на захист своїх персональних даних від незаконного обробки, випадкової втрати, знищення, пошкодження, у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи; маєте право на звернення зі скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду та застосування правового захисту; маєте право на внесення застереження стосовно обмеження прав на обробку персональних даних; право на відкликання даної згоди; право на ознайомлення із механізмом автоматичної обробки персональних даних. Ви, як Клієнт MEL APIS добровільно надаєте згоду на отримання рекламної та іншої інформації, а також пропозицій від MEL APIS та його партнерів телефоном, електронною поштою, засобами сучасної комунікації за допомогою мережі Інтернет.

Персональні дані – сукупність відомостей про Особу, в тому числі ім’я, контактний телефон, адреса електронної пошти, адреса, що добровільно і свідомо вказуються Клієнтом при реєстрації в Системі.

Володілець БПД – Товариство з обмеженою відповідальністю «MEL APIS» (надалі – MEL APIS), яке з метою реалізації договірних відносин із Клієнтом щодо продажу товарів із використанням Системи, здійснює збір, обробку та передачу ПД особи.

Публічна оферта - публічна пропозиція Володільця, адресована будь-якій фізичній Клієнту укласти Договір купівлі – продажу товарів на умовах, що містяться в Договорі та його додатках, розміщений в мережі Інтернет за адресою: https://shop.melapis.ua

 

1. Здійснюючи реєстрацію в Системі, Клієнт дає добровільну згоду на обробку персональної інформації, в тому числі Персональних даних.

2. Надаючи добровільну згоду на обробку своєї персональної інформації, зокрема Персональних даних, Клієнт підтверджує свою обізнаність про те, що:

  1. Персональні дані включено до бази персональних даних «Клієнти»;
  2. Володільцем бази персональних даних «Клієнти» є MEL APIS.
   - база персональних даних «Клієнти» знаходиться за адресою Володільця БПД, при цьому адреса є актуальною для Клієнта для надсилання звернень, застережень, вимог та скарг пов‘язаних зі збиранням, обробкою та передачею Персональних даних.

2.3 метою обробки Персональних даних є:

 • забезпечення можливості виконання Договору купівлі-продажу (згідно Публічної оферти);
 • інформування Особи про новини, акції, пропозиції тощо від MEL APIS;
 • індивідуалізація послуг для Клієнта;
 • стимулювання збуту товарів MEL APIS;
  1. проведення дослідження ринку, маркетингової активності, щодо збуту товарів MEL APIS, в тому числі статистичних та опитувань (за допомогою електронної пошти або електронних засобів зв‘язку);
  2. обробка персональних даних здійснюється за допомогою інформаційної (автоматизованої/електронної) системи, до якої заносяться та зберігаються персональні дані;
  3. під обробкою Персональних даних згідно зі ст. 2 Закону України «Про захист персональних даних» мається на увазі здійснювані в інформаційній автоматизованій системі персональних даних дія або сукупність дій, таких як збір, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптація, зміна, відновлення, використання, розповсюдження (у тому числі передача), знеособлення, знищення персональних даних;
  4. використання Персональних даних може здійснюватися як Володільцем особисто, так і його працівниками, за умови прийняття ними на себе зобов'язання про нерозголошення в будь-який спосіб Персональних даних, які їм було довірено або які стали відомі їм у зв'язку з виконанням професійних чи службових або трудових обов'язків. Персональні дані можуть використовуватись представниками / працівниками Системи (melapis.com.ua/shop.melapis.com.ua), партнерами / контрагентами MEL APIS з метою визначеною п. 2.4. даного Застереження, а також з метою виконання доручення Клієнта. Працівники Системи дотримуються режиму конфіденційності щодо персональних даних та можуть передавати їх у випадках прямо передбачених у пункті 2.8 даної Політики.
  5. здійснення реєстрації в Системі свідчить про добровільне волевиявлення Особи на передачу її Персональних даних третім Особам і не вимагає повідомлення про це Клієнта:
   - Клієнт добровільно надає згоду та дозволяє Володільцю передавати Персональні дані уповноваженим представникам Системи (melapis.com.ua/shop.melapis.com.ua) та партнерам (контрагентам) MEL APIS задля їх подальшої обробки та використання будь-яким прийнятним та необхідним способом, з метою виконання Договору купівлі-продажу (згідно Публічної офорти), а також надання Клієнту рекламної та будь-якої іншої інформації, а також пропозицій телефоном, та/або на електронну пошту;

- при отриманні Володільцем письмового запиту компетентного органу державної влади, відповідь на який вимагає розкриття Персональних даних;

- для забезпечення можливості захисту прав і законних інтересів Володільця або третіх осіб (зокрема, якщо Клієнт не виконує або неналежним чином виконує умови Договору купівлі – продажу згідно з Публічною офертою);

- з метою виконання Володільцем своїх зобов'язань за Договором купівлі - продажу;

- у разі передачі прав і обов'язків Володільця до його правонаступника;

- в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та / або прав людини;

- в інших випадках, передбачених чинним законодавством України;

2.9. надання третім Особам доступу до персональних даних, за винятком випадків, зазначених у пункті 2.8 цього Застереження та / або визначених законом, можливе лише за наявності додаткової згоди Клієнта;

2.10. Володілець не здійснює перевірку Персональних даних, що надані Клієнтом під час реєстрації у Системі та не несе відповідальності за їх правильність перед третіми Особами у разі їх законної передачі.

2.11. Персональні дані Клієнта в електронному вигляді зберігаються безстроково.

2.12. Персональні дані Клієнта підлягають знищенню Володільцем у разі:

- набрання законної сили рішення суду про вилучення даних про Клієнта з бази персональних даних «Клієнти»;

- письмового повідомлення Особи про своє бажання, щодо знищення його Персональних даних.

2.13. відповідно до ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних» Клієнт має такі права:
- знати місцезнаходження бази персональних даних, яка містить його Персональні дані, її призначення та найменування, місцезнаходження Володільця бази Персональних даних;

- отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;

- на доступ до своїх персональних даних;

- отримувати не пізніше, ніж за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються його Персональні дані у відповідній базі персональних даних, а також отримувати зміст Персональних даних, що зберігаються;
- пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх Персональних даних Володільцем бази Персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

- пред'являти вмотивовану вимогу Володільцю бази Персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

- на захист своїх Персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять його честь, гідність та ділову репутацію;

- звертатися зі скаргами на обробку своїх Персональних даних до органів державної влади та до посадових осіб, до повноважень яких входить забезпечення захисту Персональних даних, або до суду;
- застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

- вносити застереження про обмеження права на обробку своїх Персональних даних при наданні згоди;
- знати механізм автоматичного оброблення Персональних даних

- відкликати згоду на обробку Персональних даних;.

2.14. У разі відкликання згоди на обробку Персональних даних Клієнтом, MEL APIS в свою чергу вимагатиме проведення процедури знищення таких даних у Системі.

2.15. будь-які вимоги Клієнта, пов'язані з встановленням додаткових обмежень по обробці Персональних даних та / або забороною їх обробки та / або знищенням Персональних даних можуть призвести до неможливості виконання Володільцем своїх зобов'язань перед Клієнтом під час виконання Договору купівлі - продажу. При цьому Володілець не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання взятих на себе зобов'язань;

2.16. Клієнт бере на себе відповідальність за можливі негативні наслідки своїх дій, спрямованих на надання Володільцю неповних та / або недостовірних і / або неактуальних Персональних даних та / або Персональних даних третіх осіб.

2.17. Зміни до даного Застереження можуть вноситись Володільцем та негайно відображатись у Системі. У разі відсутності з боку Клієнта  будь-яких зауважень та/або застережень до оновленої форми Застереження, воно вважається прийнятим з боку Особи.

Інформація про контактну особу MEL APIS:

Якщо у вас виникатимуть будь-які питання або бажання щодо доступу до Ваших персональних даних або їх перегляду, подання запитів, пов’язаних з Вашими персональними даними, побажання щодо відмови від отримання інформувань від MEL APIS електронною поштою або телефоном будь ласка, звертайтеся до спеціаліста із забезпечення захисту даних за телефонним номером 0950127390 (оплата вартості зв‘язку згідно тарифів Вашого оператора), у разі бажання відмови від Вашої згоди на обробку персональних даних, наданої за цією Політикою, або їх блокування чи видалення, будь – ласка надсилайте відповідне звернення на адресу MEL APIS.

Зміни до форми згоди:

Будь-які зміни до даної Політики будуть розміщені в Системі. Зміна вважатиметься прийнятою Вами якщо Ви продовжите використання Системи.